Legit no recoil tool for ALL EMULATORS

Legit no recoil tool for ALL EMULATORS

Legit no recoil tool for ALL EMULATORS

so first thing is go to settings tab.and set the keys there and update them.
then in configure tab set the recoil values in the list and add them.
then in Main tab you select the gun and select the scope. and press the start button.

When you press 1 then selected gun 1 recoil will activate.

After pressing the start button. you need to press 1 or 2 depending on what key you selected for firsst gun and second gun .

Then your recoil will get activated for the gun.

điều đầu tiên là vào tab cài đặt. Và đặt các phím ở đó và cập nhật chúng.
sau đó trong tab configure đặt các giá trị recoil trong danh sách và thêm chúng.
sau đó trong tab Chính bạn chọn súng và chọn phạm vi. và nhấn nút bắt đầu.

Khi bạn nhấn 1 thì chọn súng 1 recoil sẽ kích hoạt.

Sau khi nhấn nút bắt đầu. bạn cần nhấn 1 hoặc 2 tùy thuộc vào phím nào bạn đã chọn cho súng Firsst và súng thứ hai.

Sau đó, độ giật của bạn sẽ được kích hoạt cho súng.


DOWNLOAD HACK LINK

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0